Kad覺nlar ve Toplum

Doum günleri de dâhil olmak üzere bütün kutlanan günler bana çou zaman anlams覺z ve yapay  gelmitir. Zorlama  tebessümler  ve  s覺k覺nt覺  veren  hediye  seçimi  süreci,  yapay gülümsemelerden  fiyonk  eklini  alm覺  dudaklar.  En  kötüsü  de  al覺nan  hediyelerin  çok  da beenilmemesine hatta hediyeleri alan kiilerden de pek haz edilmemesine ramen minnettar bir yüz ifadesi tak覺narak kar覺 taraf覺n da alg覺layabilecei bir sahtelikte uzun uzun teekkür etmek. Maalesef bu tür günlerin say覺s覺 da h覺zla artmakta: 'Sevgililer Günü', 'Kad覺nlar Günü', 'Babalar Günü'... Ben çocukken mesela babalar günü falan yoktu. Babalardan gelen youn talep üzerine böyle bir günün konduunu da sanm覺yorum. Çünkü erkekler kad覺nlara göre daha rasyonel  varl覺klard覺r. Toplumumuzdaki  kad覺nlar覺n  çounun  çal覺mad覺覺n覺  düünürsek, kendilerinin verdii harçl覺klarla al覺nan hediyeleri gören babalar niye duygulans覺nlar ki zaten. Asl覺nda  çou  zaman  bu  durum  anneler  için  de geçerli.  Annelerin  de  pek  duyguland覺覺n覺 zannetmiyorum,  çocuklar覺  istedikleri  hediyeler  konusunda aç覺ktan  ya  da  gizliden  gizliye yönlendirip babalara masraf açmak minvalinde gerçekleen hediye niye, kimi duyguland覺rs覺n ki?! “Bana hat覺rlanmak yeter, bir demet çiçek en güzel hediye” z覺rvalar覺n覺 söyleyen anneler hele, en çok beklenti sahibi olanlard覺r. Al bir demet çiçei de ne oluyor gör! 
Annelerin çou için iyi evlat, hay覺rl覺 evlat kavram覺 çocuk üzerinde kurduklar覺 hegemonyan覺n iddetiyle paralel gidiyor. Hegemonya kurma yetenei önemli bir silaht覺r.  Toplumsal olarak kabul  edilebilir  bir  düzlem  olan çal覺ma  hayat覺  içinde  insanolunun ve  tabii  kad覺nlar覺n baarma, yar覺ma ve kazanma içgüdüsünü tatmin edebilecekleri bir düzlemden, imkânlardan ve anlay覺tan mahrum olan bizimki gibi toplumlarda, kad覺n覺n elindeki bu silah daha tehlikeli hale gelir. Çünkü nas覺l kullanaca覺n覺 bilemez. Bunu bilmediklerinde de kad覺nlar ne yaz覺k ki ihtiyaçlar覺n覺, sahip olduklar覺n覺 zannettikleri eyalar覺, mallar覺, mülkleri, kocalar覺 ve çocuklar覺 yar覺t覺rarak tatmin etmeye çal覺覺rlar. Annelik en önemli avantaj覺 salar bu noktada. Annelik sosyal bir rol deildir biyolojik, psikolojik ve sosyolojik pek çok boyutu vard覺r. Bu çerçevede çocuk, bir strateji olarak ya da öyle ekillendii için kendi dorular覺 ile ilgili ebeveynlerine ama  özellikle  annesine  ne  kadar  rüvet  verirse yani  ne  kadar  onlar覺n  yaam görülerine yakla覺rsa  o  kadar  prim  toplar.  Bu rüvet  ilikisinin  özellikle  de bizim  gibi  bu  içgüdüsel zincirin  k覺r覺lamad覺覺  toplumlarda  çok  vahim  sonuçlar覺  olur.  Nas覺l  m覺?  Bizimki  gibi toplumlarda kad覺n覺n sadece kendisine verilmi tek görevi ifa etmesi sebebiyle, kad覺n annelik mertebesinde bir dokunulmazl覺k kazan覺r. Baba olmaksa çou erkek için hayat boyu sosyal bir rol olarak kal覺r. Çünkü biri size baba olduunuzu söyler, siz de çounlukla kendi baban覺za ya da dier babalara bakarak  baba  gibi davranmaya  balars覺n覺z. 襤çgüdüsel  bir  ey  yoktur. “San覺yorum  ben  babay覺m"  gibi  hisler  gelmez  kimseye.  Hatta  baz覺lar覺na  baba olduklar覺n覺 söyleseniz  dahi  bir  ey  fark  etmez,  o  s覺fat覺n  içini  doldurmak  için  önce  insan  olarak tekamüliyetinizin yüksek basamaklar覺nda olman覺z gerekir.  Epey bir yontulmak, törpülenmek ve  hayat önceliklerini  deitirmek  gerekir.  Baba  olmak  hiçbir  erkein  özelliklerine  dier kad覺nlar覺n gözünde de bir olaanüstülük katmaz. Eer yap覺l覺yorsa, bunca fedakârl覺k tek bir isteklendirme ile yap覺l覺r: çocua kar覺 duyulan sevgi ve sorumluluk. Genelde hiç kimse baba olduu için hayat覺n覺, iini radikal bir ekilde deitirmez. Baba olduundan beri çok deiti diye kimsenin arkas覺ndan konuulmaz. 

Anne  olmaksa  hayattaki  en  ie  yaramaz  kad覺na  dahi  bir  s覺fat  ve  ilev  kazand覺r覺r.  Çocuk dourmak ya da yetitirmek için çal覺may覺 tamamen b覺rakmak kimsenin gözünde anneyi ya da anne aday覺n覺 bir asalak haline getirmez. Kad覺n böyle bir eydir çünkü. Sanki bir kader gibidir.  Ama  kad覺n  hem  çal覺m覺yorsa  hem  de çocuu  yoksa  bütün  dedikodular覺n  ana malzemesi haline gelir. Çünkü sadece kad覺n kimliiyle var olan tek kimlikli bir kad覺n, kendi ta覺d覺覺  yükleri ta覺mayan  bir  kad覺n  gördüünde içgüdüsel  bir ekilde  onun  hemen can覺n覺 ac覺tmak ister. Mesela, genelde mutsuz evliliklerini devam ettirmi kad覺nlar, k覺zlar覺ndan da mutsuz evliliklerini devam ettirmelerini ister. Herkes onun katland覺覺 her eye katlanmal覺 ve onunla  kader arkadal覺覺 yapmal覺d覺r.  Baka bir sürüm de  boanm覺 kad覺nlar覺n  durumudur. Onlar da yeryüzündeki bütün evli çiftlerin boanmalar覺n覺 içten içe dilerler. 
 
Neden kad覺nlar böyledir? 
 
襤stisnalar olmakla birlikte bu kad覺n stereotipi çok yayg覺nd覺r bizim toplumumuzda. Eitim ve yaam doygunluu bu tür ilkel duygular覺 azalt覺r veya daha ustaca gizlenmesine yol açar bazen de tamamen yok eder. Ama o zaman kad覺n覺n kimlii ikinci bir kimlik haline gelir ve baat kimlik insan olmaya dönüür.
 
Kad覺n覺  sadece  kad覺n  kimliiyle  yaamaya  mecbur  eden  ya  da  en az覺ndan  sürükleyen toplumlarda kad覺n, doas覺 gerei kendi çarelerini üretir. 襤nsan kimlii güdük b覺rak覺ld覺覺 için hastalan覺r ve kendini tedavi etmek için yöntemler bulmaya çal覺覺r. Patojen duygulardan ve nevrotik belirtilerden kurtulma maksad覺yla içini temizlemek, bir nevi “Katharsis” yaamak ister.  Ama  ne  mümkün?
Geleneksel  toplumlarda  kad覺n  hep  aina  olduumuz  baar覺s覺z  tedavi yöntemini  uygular. Temizlik saplant覺s覺!  Bilinç  d覺覺na  itilen  her  ey  kad覺nlar覺n  çounda görülen temizlik saplant覺s覺 ile temizlenmeye, pir-u pak edilmeye çal覺覺l覺r. Bu noktada temizlik saplant覺s覺 asl覺nda bir meziyetten çok bir eziyettir. Kad覺n rekabet edebilecei ve bast覺r覺lm覺 kimliinin yaratt覺覺 kötü enerjiyi boaltabilecei bir alan bulur ve ona yönelir. Neden temizlik çünkü evin içine dünya s覺k覺t覺rm覺 olan bir kad覺n覺n alternatifleri s覺n覺rl覺d覺r. Neden erkeklerin çou pasakl覺d覺r? Çünkü pasak bir insan覺n ruhunu zenginletirir, kendine gerçek meziyetler katmaya yöneltir. Pasakl覺 insan bu dünyada daha çok deneyim yaar, daha çok düünür daha çok  hisseder.  Çünkü  temizlie  ve  de  bakalar覺n覺n  evlerini,  yaamlar覺n覺  incelemeye, konumaya  pek  vakit  harcamaz.  Hadi  bir  camlar覺  sileyim  demez  yerine  hadi  bir  Yeats okuyay覺m  der.  Pasakl覺  temizlik  gibi  en,  daha  çok,  en  çok  ve  en  iyi  gibi  nazariyeler oluabilecek bir parkurda at koturmaz. Pasakl覺lar kendi aralar覺nda kim çok pasakl覺, kim en pasakl覺 gibi eyler konumazlar. Beyin hijyeni daha mühimdir onlar için. Bu anlamda kad覺n覺n en aciz gözüktüü noktad覺r temizlik saplant覺s覺, ac覺ma duygusu yarat覺r insanda. Ama bütün kad覺nlar  sadece  kendine  zarar  bir yöntem  olan  temizlik  saplant覺s覺  ile  yetinmez  ruhlar覺n覺 ar覺nd覺rmak için. Her kad覺n doal bir içgüdü ile insan kimliini tamamlamaya yönelir. Kimi seksapelini ortaya ç覺kar覺r gerekli gereksiz, kimi kad覺n kimliini tamamen inkâr eder erkek tav覺rlar覺  ve  erkeksi  bir  görünüü  benimser.  Kendini  hem  fizik  hem  ruh  olarak  b覺rakm覺 kad覺nlar覺n durumu  böyledir. Kimi yaay覺p  isteyip  de  yaayamad覺klar覺n覺 ya  da  gizli olarak yaad覺klar覺n覺  aleni  olarak  yaayanlar覺  k覺nayarak  ahlak  timsali  kesilir.  Bu  tip  kad覺nlar toplumumuzda erkekler taraf覺ndan “Al bu kad覺n覺 için rahat evde oturt” dedikleri kad覺nlard覺r.

Bu kad覺n tipi Türk toplumsal yap覺s覺na en uygun evrimlemi olan kad覺n tipidir asl覺nda. Genel anlamda  yapan  deil  de  seyreden,  özenen,  kendisi  yerine  bakas覺  yap覺nca  k覺nayan ikiyüzlülüü as覺rlard覺r devam ettiren bir toplum olarak problemi tehis edip çözmek yerine hep  inkâr etmek bir al覺kanl覺k  haline  gelmitir. Belki  de Türklerin  hiçbir konuda insanl覺k tarihine bir katk覺 olarak kabul edebilinecek bir baar覺n覺n sahibi olmamas覺 mikro düzeydeki hastal覺kl覺 sosyal yap覺n覺n makro düzeydeki bir yans覺mas覺d覺r. Hastal覺kl覺 bir toplumda, sal覺kl覺 düünceler  ve  bu  düüncelerin  sahipleri,  belli  bir konuda  baar覺  elde  edenler  ya  da edebileceini umanlar k覺sacas覺 kendi kimliklerini zenginletirme ve yaama olana覺na sahip olanlar ya da bu ihtimale inananlar tek kimlikle hayat idame ettirmeye çal覺an diiler ve o diilerin yetitirdii erkekler taraf覺ndan hedefe konulur. Hatta bu bak覺 aç覺s覺 bir kisve alt覺nda motifleip,  zenginletirilerek  iktidara  da  gelebilir.  Bir  “öteki”  tan覺m覺  üzerinden  y覺覺n psikolojisini  yönetmek,  alt覺  tamamen  bo  bir  özgüven  oluturup  bu  dii  ve  erkekleri sald覺rganlat覺rmak oldukça kolayd覺r.  apkas覺n覺n alt覺nda kavuu, abas覺 alt覺nda sopas覺, öküzün alt覺nda buza覺 sakl覺 olan bir toplumda bu eilim dini referanslarla güçlendirilerek radikalize olur.  Asimov’un  da ifade  ettii  ekliyle “Benim  cehaletim  senin  bilgin  kadar  deerlidir.” halini al覺r.  Kad覺n覺n bütün kimliklerini yeertebilecei, besleyebilecei bir ortam belki de kad覺n覺n bireysel evriminden  öte,  toplumlar覺n  evrimleebilmesi,  geliebilmesi  için  elzemdir.  Çünkü  kad覺n sadece çocuk dourmaz, vatandalar覺, siyasal sistemleri, iktidarlar覺, bilimi, sanat覺 yani insan覺 dier memelilerden ay覺ran bütün güzellikleri dourur ya da kendi esaretinden ç覺kamayarak hepsini baya覺lat覺r覺r ve yok eder.
 
GÖRSELLER:
1. http://bit.ly/1KA9onq
2. http://bit.ly/1MyXIBH
3. http://bit.ly/1Dcm01e
4. http://bit.ly/1KA9J9E

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumlar覺 kiilerin kendi g繹r羹leridir. Yaz覺lanlardan apelasyon.com sorumlu tutulamaz.