Genç Çiftçiler ve Sürdürülebilirlik

Yazar : M. Ufuk PEKER
Konu : Tarım

Yunan Mitolojisinde insanlara ekip biçmeyi öğreten Demeter “tarım ve bereket” tanrıçası olarak bilinir.

Yunan Mitolojisinde insanlara ekip biçmeyi öğreten Demeter “tarım ve bereket” tanrıçası olarak bilinir. Demeter güzeller güzeli ve hatta ‘Yeryüzünün Ecesi’ sayılan “doğal yaşamın” tanrıçası olan Pershopone’un da annesidir. Pek çok tanrı gibi üç büyük tanrıdan Yer altı Tanrısı Hades’te Pershopone’a âşıktır. Onu çiçek toplarken kaçırır. Demeter hayata küser. Ve uzun süren kıtlık dönemi başlar. (Can, H. Z., 2015)

Kırsal alanlar tarımsal faaliyetlerin hâkim olduğu, insanların birbirini tanıdığı, yaşayanların benzer uğraşlarda bulunduğu, iletişimin yüzsüze olduğu bölgelerdir. Sosyal olarak muhafazakâr, kültürel olarak halk kültürünün içindedir. Gıda giyim gibi temel ihtiyaçları ürettikleri halde zenginleşmeden aldıkları pay düşüktür. Savaş dönemlerinde en büyük zulmü gören köylerdir. Kentlerin güvenlik olanaklarından yoksundur. Savaşlarda yağmalanır. 

Sosyal ve kültürel alt yapıdan yararlanmaları zordur. Günümüz toplumlarında da gelişen altyapı ve sosyal olanaklardan kırsal kesim eşit biçimde yararlanamaz. Tüm bu tablo, günümüz iletişim olanakları ile kentleri daha cazip gören kırsal kesimdeki gençlerin kentlere yönelmesi ile sonuçlanır.

Köyden kente göç zaman zaman tersine dönebilir. Bazen çiftçilikle hiç ilgisi olmamış insanlar sağlık, şehir hayatından kaçma gibi nedenlerle çiftçiliğe geçebilir. Bazen sonradan çiftçiliğe geçenler de başarılı olabilir elbette… Ancak, asıl olması gereken tarım hafızasını ya da mirasını da içeren köy kültürünün sürmesidir. Bu da köye sonradan göç edenlerle değil, köyden hiç ayrılmadan köyü yaşatan köy halkının varlığını sürdürmesi ile olur. Yani tarımın hafızasını genç çiftçiler yaşatabilir.

Kırsal yaşam biçimini ve bölge tarımını doğa koşulları şekillendirir. Bu nedenle köylerde oluşan kültürel ve sosyal ortam tarımsal faaliyetlerle iç içedir. Kırsal bölgelerdeki kültür, aynı anda tarım açısından da bir birikimi ifade eder. Yani köy kültürü, aslında tarımın hafızasını da içinde barındırır. Bir ağaç korkutma hikâyesi belki meseleyi anlamamız açısından yararlı olur;

Yazının devamı