Kopyalama Hakları

Bu sitedeki her türlü içeriğin kopyalanmasına, aşağıda ibraz edilen kopyalama kurallarının her madde ve bendine ayrı ayrı uyulması kaydıyla izin verilmektedir. Bu şartnamede ibraz edilen kurallara uyulmadan yapılan her çeşit kopyalama işleminde Apelasyon E-Dergi, yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.
 
Yayın çeşitlerine göre kopyalama kuralları
 
1) İnternet yayınları için kopyalama kurallarımız:
İnternet yayınları, yazar adı ve yazının linkini (bağlantı adresi dijital ortamda tıklanabilecek hyperlink formatında) kaynak göstererek bir ayda en fazla 3 yazı olacak şekilde kopyalayabilir. Yazıya ait linki ve yazar adını doğru kullandığınıza emin olunmalıdır. ApelasyonE-Dergi’nin özgünlüğünün korunması açısından yeni sayıda yer alan haber, yazı ancak bir sonraki ay  başka mecralarda kullanılabilir. Yazıdaki görsellerin kopyalanmaması gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır. Apelasyon E-Dergi’nin (iletisim@apelasyon.com) hangi yazıların kopyalanacağı ve hangi sitede yer alacağı konusunda önceden bilgilendirmenizkesinlikle gerekmektedir.
 
2) Basılı ve/veya ticari yayınlar için kopyalama kurallarımız:
Ticari nitelikte olan yayınlar ve basılı yayınlar ve kar amacı taşıyan yayınlar, Apelasyon E-Dergi’nin site adresini (apelasyon.com) ve yazar adını kaynak göstermek suretiyle ayda en fazla 1 yazı kopyalayabilirler. Apelasyon E-Dergi’nin özgünlüğünün korunması açısından yeni sayıda yer alan haber, yazı ve görseller ancak bir sonraki ay  başka mecralarda kullanılabilir. Apelasyon E-Dergi’nin (iletişim@apelasyon.com) hangi yazıların kopyalanacağı ve hangi sitede yer alacağı konusunda bilgilendirmenizi kesinlikle gerekmektedir.
 
3) Alıntılar için kopyalama kurallarımız:
Apelason E-Dergi’den yapılacak alıntılarda, bir yazının en fazla 10 cümlesini ve hemen akabinde yazar adı, yayın ay/senesi veyazının linki (bağlantı adresi dijital ortamda tıklanabilecek hyperlink formatında) kullanarak, aşağıdaki formatta kopyalama yapılabilir. Bu şekilde yapılan alıntı kullanımlarında herhangi bir sayı ve zaman  limiti yoktur.
 
Örneğin:
 
“Büyük ve Küçük Menderes havzalarında iklim ve toprak şartları gerek incirin döllenmesi ve yetiştirilmesi ve gerekse de kurutulması açısından ideal özelliktedir. Dünyanın en kaliteli taze ve kuru incirleri bu ekolojik bölgeden elde edilir.” (Kösoğlu, 09/2014, apelasyon.com)
 
Yasal haklar ve izlenecek hukuki prosedür
 
1) İşbu beyannamede belirtilen kullanım koşullarının ve kopyalama kurallarının ihlal edilmesi halinde, Apelasyon E-Dergi’de bulunan kod ve yazılım da dâhil olmak üzere hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ve/veya dağıtılamaz. Kural ihlali yapan içerik sağlayıcı ve bireyler hakkında Apelasyon E-Dergi tarafından kurumsal olarak yasal işlem başlatılır ve aşağıdaki yasal prosedür izlenir:
 
Kural ihlali yaşandığında İndigo Dergisi’nin izleyeceği yasal prosedür:
a) 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ek Madde-4) uyarınca kural ihlalini yapan içerik sağlayıcısı uyarılır ve ihlale konu olan içeriğin 3 iş günü içinde kaldırılması veya ihlale neden olan bilginin eklenmesi istenir.
b) İhlâlin devamı halinde Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yapılır. 3 gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmet Savcılık emriyle durdurulur. İhlali yapan internet sitesinin erişimi engellenir.
 
5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 
Madde 25 - (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/15. md.)
Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.
 
Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

 
Ek Madde 4 - (Ek madde: 03/03/2001 – 4630/37. md.)
Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

 
5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 
Madde 9 - İçe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı
1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.
 
2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
 
3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.
 
4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır.
 
2) Apelasyon E-Dergi, kurumsal bir e-posta veya beyanname ile doğrudan verdiği veya vermediği kopyalama izinlerini yeni bir beyanname ile sınırsız olarak olarak iptal etme, izinleri kaldırma hakkına sahiptir.
 
3) Bu site, Apelasyon E-Dergi’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler, tamamen ya da kısmen Apelasyon E-Dergi ve/veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından da korunmaktadır. Apelasyon E-Dergi maddi tazminat haklarını kullanmayı saklı tutar.
 
Apelasyon E-Dergi
bünyesinde yayımlanan içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını önemsemektedir bu yüzden kopyalama hakları saklı değil, tamamen şeffaftır. Ancak emeğe saygı itibariyle kopyalama yapılabilmesi için bu şartnameye harfiyen uyulması gerekmektedir. Özellikle sosyal medyada link paylaşımını ve site/blog kullanımlarında yazıların tamamı yerine bir kısmının kullanılması ve orijinal kaynağa link ile yönlendirilmesini teşvik ediyoruz.