Tarım ve Hayvancılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar : Salih GÖKKÜR

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmek için bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile ilgili yaptığı faaliyetlerin tümüne tarım denir.

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmek için bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile ilgili yaptığı faaliyetlerin tümüne tarım denir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için suya ihtiyaç duymaktadır (Gökkür, 2016). Ülkemizde üreticilerde aşırı sulama eğilimi olduğundan, sulama yapılan alanların çoğunda drenaj sorunu bulunmaktadır. Sulamadan beklenen yararın sağlanması ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için tesviye, toplulaştırma ve drenaj sistemleri gibi, tarla içi geliştirme çalışmaları, sulama sistemleri ile birlikte ele alınmalı birbirlerine koşut biçimde inşa edilmeli ve birlikte işletmeye açılmalıdır. Drenaj sistemleri, bilimsel ölçütler kullanılarak planlanmalı, etkinliğinin sürdürülebilmesi için, drenaj kanalları sık sık temizlenmelidir. Derinlikleri, artırılmalı, tarla içi drenaj sistemlerinin çıkış ağızlarının kapanmamasına özen gösterilmelidir. Drenaj sorunu, beraberinde, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel sorunları da getirmektir. Tuzlu-alkali alanlarda, özel önlemler alınarak üretim yapabilmenin olanakları araştırılmalıdır. Pahalı yatırımları gerektiren büyük boyutlu drenaj sistemleri yerine, üreticinin kolaylıkla uygulayabileceği daha basit drenaj sistemlerine gidilmelidir (Kanber ve ark.,2005).

 

Üreticilerin aşırı sulama eğilimleri toprak erozyonuna da neden olur. Her yıl kaybolan ortalama 743 milyon tona yakın verimli topraklarla birlikte yaklaşık 9 milyon ton bitki besin maddesi de yitirilmektedir. Yüzey akışlar ile taşınan bitki besin maddeleri (gübre dahil) ve pestisitler akarsuların, göllerin, barajların ve denizlerin kirlenmesine sebep olmaktadır (Doğan, 2011). Toprak ve su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması için, korumasına ve geliştirmesine yönelik önlemler alınmalıdır.